ข่วงบ้าน เป็นภาษาไทยล้านนาใช้เรียกที่พื้นที่ในบริเวณบ้านที่เป็นลานดินกว้างโล่งที่เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวบ้าน และเส้นทางสัญจรหรือทางเดินเท้าที่เป็นส่วนภายนอกบ้าน นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับข่วงบ้านของบ้านหลังอื่นที่อยู่ใกล้เคียง แต่เดิมทีข่วงบ้านเปรียบเหมือนลานเอนกประสงค์ เป็นทั้งส่วนเล่นของเด็กๆในบ้าน เป็นลานตากพืชผลทางการเกษตร ลานพิธีในการเซ่นสรวงผีบรรพบุรุษและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงานมงคลทั้งหลาย รวมทั้งเป็นลานที่ผู้คนในบ้านและเพื่อนบ้านจะมารวมตัวพบปะสังสรรค์กันยามตกเย็น ข่วงบ้านจึงเป็นส่วนสำคัญของบ้านซึ่งมีความหมายต่อชีวิตของคนในบ้านในแง่มุมต่างๆมากมาย

Kuang Baan is a Thai Lanna word for an area that links between homes in a traditional Lanna community. This common area connects different homes and providing them with a passage to move between and through the community. It is an all-purpose space that changes its usage throughout the day and seasons; children come here to play their games, adults use it for drying and process their agricultural products, community uses it for religious and rituals activities as well as for social gatherings. Kuang Baan is a space that brings people together and is meaningful for both individuals and communities in various senses.

ร้านข่วงบ้าน ได้ริเริ่มจากแนวคิดดังกล่าว ประกอบกับ ความรู้, ทักษะ, ภูมิปัญญา และประสบการณ์ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เรามีมานานกว่า 50 ปี เราเลือกสรรค์เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพ สวยงาม คงทน รวมทั้งบริการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยใช้ไม้คุณภาพสูง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้านที่มีความเป็น เอกลักษณ์ของตนเอง มีความหรูหรา ยั่งยืนและทนทานกว่าสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป

Our Kuang Baan is founded with the above motivation to provide high-quality furniture and decoration that made your home a comfortable and meaningful space for you. We accumulated over 50 years of experience in the furniture industry and interior design. Our products are of high quality and design that meet the needs of our customers.